Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje v prípade fotografovania rodín, škôl alebo spoločností od MiLi pictures, s.r.o. Osobné údaje spracúvame podľa čl. 26 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) V súvislosti so spracovaním osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na emailovej adrese linda@milipictures.sk

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne GDPR, ktoré upravuje aj práva dotknutej osoby, ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov a ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracovanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme mohli:

 • realizovať fotenie na základe dohodnutých podmienok a zaslať vám objednané fotografie elektronicky
 • propagovať svoje fotografické služby v online priestore a v médiách*
 • vytvárať štatistické údaje a databázu klientov pre prípad opakovaného objednania fotoslužieb

* prihlásením sa na fotenie automaticky súhlasíte s použitím vyhotovených fotografií na marketingové účely poskytovateľa. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať napísaním emailu na: linda@milipictures.sk.

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Nižšie uvádzame účely, na ktoré spracúvame osobné údaje:

ÚčelPrávny základ podľa GDPRNaše postavenie a vysvetlenie účelu
Propagácia v online prostredí a médiáchOprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPRSpracúvanie osobných údajov zahŕňa najmä správu profilov na sociálnych sieťach, komunikáciu prípadne používanie sociálnych sietí, pričom sa spoliehame na náš oprávnený záujem, ktorým je zvyšovanie povedomia a propagácia v online prostredí a médiách. V súčasnosti máme profil na sociálnej sieti Facebook a Instagram.
Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter)Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPRSpracúvanie osobných údajov pri zasielaní newsletterov na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. Súhlas môžete udeliť kedykoľvek slobodne cez našu webstránku, mailom prípadne aj osobne počas fotenia.
Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách 
Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojitosti s čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPRV ojedinelých prípadoch musíme využívať osobné údaje aj pri preukazovaní, uplatňovaní alebo obhajovaní našich právnych nárokov súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútor), čo považujeme za náš oprávnený záujem.
Štatistické účelyPrávne základy pôvodných účelov v spojitosti s Čl. 89 a recitálom č. 50 GDPRV súlade podmienkami čl. 89 GDPR spracúvame osobné údaje získané na vyššie uvedené účely a na základe vyššie uvedených právnych základov aj na štatistické účely. Výsledkom takého spracúvania nikdy nie sú osobné údaje, ale agregované / anonymné informácie (ako napr. výročné správy, zoznam podujatí, počet návštevníkov).
 Archív fotografiíOprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPRSpracúvanie osobných údajov v rozsahu archivácie vyhotovených fotografií pre prípadné reklamácie alebo váš záujem o dodatočné zaslanie či dokúpenie fotografií.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi typických príjemcov Vašich osobných údajov:

 • Účtovníci, mzdové spoločnosti;
 • Poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia a technickej podpory;
 • Poskytovatelia marketingových nástrojov alebo služieb
 • Prevádzkovatelia sociálnych platforiem a sietí (Facebook, Instagram, YouTube,… );
 • Poštové spoločnosti a doručovatelia;
 • Poskytovatelia hostingových alebo cloudových služieb;

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú. Vo všeobecnosti, lehota uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, lehotu uchovávania vašich osobných údajov určujeme my. Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

ÚčelVšeobecná doba uchovávania osobných údajov
Realizované fotenie: kontaktné údaje a archív fotografií5 rokov od prihlásenia sa na fotenie alebo do podania námietky voči spracúvaniu osobných údajov, ak v individuálnom prípade budú prevažovať práva a slobody dotknutej osoby.
Vedecké a výskumné účelyMaximálne 10 rokov alebo do podania námietky voči spracúvaniu osobných údajov, ak v individuálnom prípade budú prevažovať práva a slobody dotknutej osoby.
Zvyšovanie povedomia v online prostredí a médiáchMaximálne do podania námietky voči spracúvaniu osobných údajov, ak v individuálnom prípade budú prevažovať práva a slobody dotknutej osoby alebo ukončenia činnosti spoločnosti. V prípade sociálnych sietí môže mať vplyv na uchovávanie osobných údajov aj odstránenie príspevku samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku z našej strany, odstránenia nášho profilu alebo žiadosti dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov.
Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter)Až do zaslania námietky proti spracúvaniu na priamy marketing alebo vyznačenia „odhlásiť“ z newletteru alebo do odvolania súhlasu.
Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) Až do premlčania právneho nároku, zániku alebo uplatnenia práva, vyčerpania všetkých opravných prostriedkov a meritórneho ukončenia súvisiacej právnej veci
Štatistické účelyPočas trvania iných účelov spracúvania.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Osobné údaje nám môžete poskytnúť priamo a to rôznymi spôsobmi, napr. :

 • komunikáciou s nami emailom, telefonicky alebo počas fotenia;
 • účasťou na našich aktivitách na sociálnej sieti;
 • registráciou a prihlasovaním sa na fotenie;
 • prihlásením sa na odber noviniek;
 • vyplnením a odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami.

Nepriamo získané osobné údaje:

Osobné údaje týkajúce sa základnej identifikácie a kontaktných údajov (napr. meno, priezvisko, škola, trieda), ktorú aktuálne dotknutá osoba navštevuje. Pri maloletých účastníkoch fotenia spracúvame aj základné osobné údaje zákonného zástupcu dotknutej osoby, ktorý udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov. Zdrojom osobných údajov sú v týchto prípadoch najmä materské, základné a stredné školy, ktoré si objednávajú školské fotenie.

Nespracúvame žiadne osobitné kategórie osobných údajov ani žiadne údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy alebo priestupky.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o vás spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolaťMáte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených alebo verených záujmov, ktoré sledujeme v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) GDPR.“ V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené alebo verejné záujmy ako prevažujúce nad právami a slobodami dotknutých osôb.

Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné,
 • právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku a neuplatňuje sa žiadna z výnimiek,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku,
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b).
 • právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Sociálne siete  

Odporúčame vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní vašich osobných údajov cez naše profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook, Instagram, …) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

Google Analytics

Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookies umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie.

Pri využívaní Google Analytics nespracúvame žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia webových stránok je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google Inc. (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc.

Google Analytics na analýzu Vášho správania na na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google Inc. využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Po kliknutí na uvedený odkaz sa uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve našej webovej stránky.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

Facebook

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Spoznáte ich podľa loga Facebook na webovej stránke. Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie.

Upozorňujeme, že pri využívaní nášho webu nemáme žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Po skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php.

Radi by sme vás tiež informovali, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Irelend Limited, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstoolshttps://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Pri službe „public insights“, čo predstavuje vyhodnocovanie štatistik o používaní nášho profilu na Facebooku máme s Facebookom postavenie spoločných prevádzkovateľov, pričom časti dohody uzatvorenej podľa čl. 26 GDPR je možné nájsť na tomto odkaze: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. V prípade použitia analytický nástrojov tretích strán, sú dáta uložené na serveroch tretích strán (cookies).

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.